Frågor och svar-Domstol

Hur går det till i domstol?

DomstolOm man har ett ekonomiskt krav på någon kan man ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden. Men om motparten anser att kravet är felaktigt hamnar tvisten till slut i vanlig domstol. Om tvist mellan en näringsidkare och en konsument kanske kan lösas med hjälp av en konsumentvägledare eller genom en prövning hos Allmänna Reklamationsnämnden. Men även en sådan tvist kan förr eller senare hamna i domstol. Här avgörs också till exempel tvister i samband med äktenskapsskillnad, tvister om vårdnad om barn m m.

Ett domstolsmål börjar genom att den ena stämmer den andre, det vill säga lämnar in en stämningsansökan. Ansökningsavgiften uppgår till 900 kr eller 2 800 kr. I domstolen handläggs målet sedan genom skriftväxling, och vanligen genom en förberedande förhandling och en avslutande huvudförhandling.

Ett domstolsmål kan ta längre eller kortare tid, ett år är inte ovanligt. Men tvisterna avslutas ofta genom att parterna – under domarens ledning – når fram till en förlikning. Om målet går hela vägen till ett avgörande genom dom så är det normalt förloraren som får betala rättegångskostnaderna. Det innebär framförallt ersättning till ombuden, för deras arbete och för utredningskostnader.

Se vidare avsnittet Rättshjälp, rättsskydd, samt www.domstol.se