GDPR - Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy

Behandling av personuppgifter

Den 25 maj 2018 började GDPR, General Data Protection Regulation, att gälla i EU. GDPR ersatte den tidigare Personuppgiftslagen. I och med dess införande skärptes kraven på hur vi får behandla dina personuppgifter. Alla personuppgifter vi samlar in hanteras i enlighet med GDPR.

Ansvar

Advokatfirman Mikael Pagroth är personuppgiftsansvarig för att dina uppgifter behandlas i enlighet med GDPR. Dina personuppgifter hanteras av anställda i Advokatfirman Mikael Pagroth.

Hantering och syftet med hanteringen

Vi hanterar dina personuppgifter vid upprättandet av olika juridiska handlingar som till exempel testamenten, äktenskapsförord, samboavtal och bodelningar. Samt i övrigt i samband med att vi utför och administrerar uppdraget. I samband med detta behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress och personnummer. Personuppgifter i upprättade juridiska handlingar sparas enligt överenskommelse med den som handlingen gäller. Personuppgifterna sparas, i enlighet med vår skyldighet enligt Vägledande regler för god advokatsed, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur.

Vi sparar och behandlar personuppgifterna för att vi ska kunna administrera och tillhandahålla de tjänster vi erbjuder dig.

De rättsliga grunder vi har för vår behandling av personuppgifter är avtal, om du ingått ett avtal med oss om upprättande och/eller förvaring av juridiska dokument, samtycke, uppgifter av allmänt intresse, exempelvis upprättandet av en bouppteckning, samt vårt berättigade intresse av att kunna bedriva vår verksamhet och utföra tjänster för våra kunder.

Personuppgifter sprids aldrig vidare från oss om du inte gett ditt samtycke till det eller om det är nödvändigt på grund av ärendets natur. Exempel på när det är nödvändigt att personuppgifter sprids till tredje part är när vi biträder med att söka lagfart och skickar uppgifter till Lantmäteriet eller då en bouppteckning lämnas in till Skatteverket för registrering. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part om vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Insamling och lagring

De personuppgifter vi behandlar samlas in från dig som kund men även från myndigheter för att kunna upprätta de juridiska dokument du önskar. Dina personuppgifter lagras av oss inom Sverige. Inga andra än anställda i Advokatfirman Mikael Pagroth har åtkomst till dina personuppgifter. I vårt kundregister är enbart namn, adress och personnummer på våra kunder sökbara uppgifter. Personuppgifter i upprättade juridiska dokument är inte sökbara.

Information m m

Personuppgiftsansvarig är Advokatfirman Mikael Pagroth, Box 4059, 102 61 STOCKHOLM. Du har rätt att kontakta oss för information om de personuppgifter vi har om dig samt för rättelse eller radering av personuppgifter. Du kontaktar oss lättast via mail mikael.pagroth@advokatpagroth.se eller telefon 070-790 24 14.

Har du synpunkter eller klagomål på vår hantering av personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.