Områden-Bodelning

Bodelning

BodelningNär makar eller sambor separerar ska det ske en bodelning om någon av parterna begär det. Det samma gäller även om separationen sker på grund av dödsfall. Över bodelningen ska det upprättas en handling som ska undertecknas av parterna.

Sambo

Sambor har ett år på sig att påkalla bodelning. Vad som ska bodelas är begränsat till bostad och bohag (möbler mm) som införskaffats för gemensamt bruk. Huvudregeln är att vardera sambon ska erhålla hälften av samboegendomen.

Många gånger kan det finnas annan egendom som kan uppfattas som gemensam. Den ska i så fall delas enligt samäganderättslagens bestämmelser och ingår inte bodelningen.

Gifta

Makar äger sin egen egendom. Det är först vid en bodelning som egendomen ska delas. Huvudregeln är att allt som inte är enskild egendom ska delas så att makarna värdemässigt får hälften var.

I första hand är bodelningen en privat uppgörelse. Parterna kan i bästa fall själva komma överens om en delning och en rättvis ekonomisk uppgörelse. Men ofta kan det behövas råd eller biträde från en advokat eller annan jurist.

I anda hand, om parterna inte lyckas komma överens, kan någon av dem begära att tingsrätten utser en bodelningsförrättare. Dennes uppgift blir då att försöka förlika parterna och att upprätta en bodelningshandling som de båda kan skriva under. Om det inte går att nå fram till en uppgörelse genomför bodelningsförrättaren en så kallad tvångsbodelning. Bodelningsförrättaren avgör då själv hur bodelningen ska se ut, enligt vad som följer av lag och rätt. En tvångsbodelning kan sedan överklagas till tingsrätten.

Det är i en bodelning inte alltid givet att allt ska delas eller att det ska delas till hälften. Beträffande en gemensam bostad är det inte heller säkert att den som äger egendomen är den som ska få behålla den. Det kan uppstå många komplicerade frågor, och då kan det vara bra att ha hjälp av någon med juridisk kunskap. Kontakta oss om du vill veta mer.