Områden-Boutredning

Boutredning

BoutredningBoutredning är samlingsbegreppet för allt som sker från att en person går bort till dess att dödsboet avvecklas. Det är samtliga delägare som tillsammans förvaltar dödsboet, eller så ger de en advokat eller annan jurist i uppdrag att sköta dödsboförvaltningen. Om det visar sig omöjligt att komma överens kan en eller flera av dödsbodelägarna begära att en boutredningsman utses.

Boutredningsmannen tar då över förvaltningen av dödsboets egendom, ser till att bouppteckning upprättas och att bodelning och arvsskifte genomförs. I första hand är det dödsbodelägarna själva som ska skifta ut tillgångarna, men kan de inte komma överens ska boutredningsmannen skifta boet.